TRÀNSIT

TRANSFERÈNCIES / CANVIS DE TITULARITAT​

El canvi de titularitat de vehicles és un dels tràmits més sol·licitats pels nostres clients. Es tracta d’un tràmit molt comú, però fonamental perquè no hi hagi cap mena de problema quan es realitza una compravenda d´un vehicle de segona mà. Si aquest tràmit no es realitza un cop venut el vehicle hi ha el risc de rebre multes del nou propietari, càrregues de l’impost de circulació, etc

A Numoa Asesors realitzem tots els tràmits necessaris de manera ràpida.

Quina documentació es necessita per a la tramitació del canvi de nom entre particulars?
 • Còpia de la Fitxa tècnica del vehicle ORIGINAL (amb la ITV caducada es pot dur a terme).
 • Impost de circulació de l’any anterior vigent (no el demanem nosaltres)
 • Permís de circulació original
 • Còpia del DNI del comprador i del venedor en vigor.
 • Contracte (EL FEM NOSALTRES) de compra-venda original signat
 • Mandat d’autorització signat pel comprador i venedor (ho facilitem a la gestoria).
 • Gestión per SMS
Quina documentació es necessita per a la tramitació del canvi de nom entre empreses?
 • Còpia de la Fitxa tècnica del vehicle ORIGINAL (amb la ITV caducada es pot dur a terme).
 • Impost de circulació de l’any anterior vigent (no el demanem nosaltres)
 • Permís de circulació original
 • Còpia del DNI del comprador i del venedor en vigor.
 • Factura de compra-venda original signat
 • Mandat d’autorització signat pel comprador i venedor (ho facilitem a la gestoria).
 • Poders de l’empresa.
 • CIF de l’empresa.
 • NIF del representant, apoderat o gerent de l’empresa.

Dades a tenir en compte.

Quan el domicili del comprador no coincideixi amb el del NIF o NIE haurà d'aportar el certificat d'empadronament. Es necessita que l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Impost Municipal Sobre Vehicles) de l'exercici passat estigui pagat. Nosaltres com a gestoria n'encarreguem de liquidar en nom seu l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Si el vehicle té menys de 10 anys i/o el comprador no està empadronat a Catalunya, es haurà de pagar el ITP que dependrà de les dades tècniques del mateix vehicle i de la comunitat Autònoma on estigui registrat el vehicle.

Comprovem al mateix instant si el vehícle es presenta lliure de càrregues. Si el procés és vàlid, entreguem un provisional per poder circular.
TRÀNSIT

DUPLICATS DEL PERMÍS DE CIRCULACIÓ I RENOVACIONS EN CAS DE PÈRDUA O ROBATORI.

És comú que en algun moment es necessiti un duplicat del carnet ja sigui perquè s’ha extraviat per causa de robatori o deteriorament. També és possible que necessitis un bescanvi del mateix o inclús un permís de circulació internacional si tens la intenció de viatjar fora de UE i conduir.

Si has perdut el teu permís de conducció, si està deteriorat o si necessites canviar les dades a NumoaGestió et podem ajudar. Només necessitem:

Documentació que hem d'aportar
 • Documents d’identitat del titular del vehicle (per persones físiques)
 • Targeta d’identificació fiscal de la societat (per a persones jurídiques)
 • Permís de circulació del vehicle(excepte en cas de pèrdua o robatori)
 • Declaració jurada en cas de pèrdua.
 • 1 fotografia actual i original (32x26mm color)
 • En cas de ser estranger, l’autorització de residència.
TRÀNSIT

"CANJES" DEL CARNET DE CONDUCCIÓ

Ets estranger i vols bescanviar el teu permís de conduir per a poder circular per Espanya? Aquest és un tràmit que pot comportar més temps per a fer la tramitació, ja que està supeditat a el que confirmin l’autoritat del país que han expedit el permís. Des de Numoagestio farem tots els tràmits per a tu no t’hagis de preocupar de res.

TRÀNSIT

SERVEI ALTA / BAIXA DE VEHÍCLES

ALTA

A vegades és possible que un client vulgui donar d’alta un vehicle que anteriorment es troben en situació de baixa temporal per a tornar a circular.

Per fer aquest tràmit és necessari Omplir la sol·licitud, el contracte de mandat, fer el pagament de la taxa i la identificació de l’interessat.

Quina documentació es necessita per a la tramitació?
 • És necessària la fitxa tècnica.
 • Acta de recuperació del vehicle. En cas que es tracti d’una baixa per sostracció no s’abonarà la taxa per l’alta.
 • Els vehicles agraris hi hauran d’aportar el document acreditatiu de l’alta en el Registre Oficinal de Maquinària agrícola de la comunitat Autònoma.
 • Certificat de transports si esdevé el cas.
BAIXA

Si no tens previst circular amb el teu vehicle durant un temps pots donar-lo de baixa i després tornar-lo a donar d’alta quan el tornis a fer servir. Durant aquest període no es podrà circular i no s’haurà de pagar l’impost de circulació per si que haurà de tenir la ITV al dia així com l’assegurança vigent si el vehicle està a la via pública. En cas contrari hi haurà d’estar en un garatge o una propietat privada.

Numoa Gestió ens encarreguem de fer aquesta gestió per a vostè i l’ajudem a fer la tramitació de l’expedient per tal de notificar a Trànsit la baixa del vehicle que pot ser temporal.

Quina documentació es necessita per a la tramitació?

Identificar a l’interessat

 • Persona física: document que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol. Targeta de residència, passaport i número d’identificació d’estranger en cas pertinent)
 • Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat del que firma.
 • Menors o incapacitats: dades i firma per part del pare, mare o tutor, el seu DNI i el document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle

 • Permís de circulació i targeta d’ITV o declaració de robatori o denúncia de sostracció dels nomenats documents.
 • Els vehicles agrícoles hi hauran d’aportar el document acreditatiu de la baixa en el registre Oficina de Maquinària Agrícola de la comunitat autònoma
 • Denuncia per sostracció del vehicle, en el seu cas.
 • Omplir la sol·licitud, el contracte de mandat, fer el pagament de la taxa i la identificació de l’interessat.
 • És necessària la targeta de la ITV en vigor.
 • Acta de recuperació del vehicle. En cas que es tracti d’una baixa per sostracció no s’abonarà la taxa per l’alta.
 • Els vehicles agraris hi hauran d’aportar el document acreditatiu de l’alta en el Registre Oficinal de Maquinària agrícola de la comunitat Autònoma.
 • Certificat de transports si esdevé el cas.

No vols fer servir més el vehicle?

La baixa definitiva (o per trànsit comunitari) és dur a terme quan un client vol desfer-se de forma definitiva del vehicle portant-lo al desballestament. En aquest cas el tràmit es fa directament amb el centre de desballestament.

*TIP: Sol·licitar la devolució del impost de circulació per baixa

Has donat de baixa el teu cotxe? No oblidis sol·licitar la devolució de l'Impost de Circulació! Si has donat de baixa definitiva el teu vehicle a la Direcció General de Tràfic o l'has portat a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CATv) també coneguts com a centre de desballestament, en algun dels tres primers trimestres de l'any pots recuperar part del que hem pagat per l'Impost de Circulació (IVTM); el reemborsament contarà a partir de trimestres sencers. Que és l'impost de circulació? L'impost municipal de circulació (IVTM) es tracta d'una taxa meritada pels ajuntaments que el titular del cotxe ha de pagar per cada any natural en curs. Cap vehicle està exempt del seu abonament, però hi ha excepcions com aquells titulars amb discapacitat igual o superior al 33%. L'impost de circulació es calcula per trimestres i encara que es faci un pagament únic anual es pot sol·licitar a l'ajuntament la devolució de la part proporcional al període que no s'ha gaudit. Com sol·licitar la devolució? Per a donar de baixa el IVTM hauràs d'anar a la finestreta de recaptació del Ajuntament i complimentar l'imprès per a sol·licitar la baixa. S'haurà de presentar el justificant de la Direcció General de Tràfic de la baixa definitiva a més el Certificat de Destrucció.

TRÀNSIT

INFORME DE TRAFIC

Si estàs pensant a adquirir un cotxe o una moto de segona mà. És imprescindible conèixer el seu historial a tràfic per a evitar-nos sorpreses desagradables. L’informe de vehicle i com el seu nom indica, és un informe on apareixen totes les dades relatives al vehicle basades en el registre de la DGT. Com a gestoria especialitzada en tràfic ens encarreguem de fer aquesta gestió.

En aquest informe a part de la titularitat apareixen altres dades com el nombre de titulars anteriors (si és que els hi ha hagut), si el cotxe està autoritzat a circular, les dades tècniques del vehicle, si està assegurat i en quina companyia, el quilometratge, Inspeccions tècniques i la data de caducitat i si té algun tipus de càrrega o gravamen.

Tipologies de càrregues o gravàmens:

Reserva de domini: indica que el vehicle es va comprar mitjançant un crèdit i es va acordar impedir la transferència del mateix fins que no hagin satisfet totes les quotes corresponents. El pagament complet ja ha estat efectuat, es haurà de sol·licitar a l’entitat financera un justificant del pagament i registrar-lo al Registre de Béns i immobles per a procedir a la cancel·lació de la reserva de domini i poder desbloquejar el canvi de titular.

Embargament: Quan el titular del vehicle posseeix algun deute, l’autoritat pertinent pot procedir a l’embargament per a garantir el nomenat deute. El vehicle es pot transferir, però l’embargament persistirà.

Precinte: Apareix quan alguna autoritat ha ordenat la immobilització del vehicle.

Rènting: Indica que el vehicle està subjecte a un contracte d’arrendament, mitjançant el qual una persona pot fer ús d’un vehicle propietat de l’arrendador. Un cop finalitzat el contracte, el vehicle es tornarà a l’arrendador i es cancel·larà el contracte en el Registre de Béns i immobles.

Leasing: Fa constar que el vehicle està subjecte a un contracte d’arrendament amb opció a compra. Un cop realitzat l’abonament de les quotes previstes en el contracte, l’entitat financera hi ha d’aportar un justificant per a cancel·lar el Leasing en el Registre i així poder transferir el vehicle.

Hipoteca mobiliària: Indica que el vehicle ha estat posat com a garantia de pagament d´un crèdit. Si el crèdit ja estat satisfet, s’haurà de donar de baixa en rel Registre de Béns Mobles amb la documentació aportada per l’entitat financera.

TRÀNSIT

MATRICULACIÓ DE COTXES I MOTOS

Dintre dels nostres serveis com a gestoria especialitzada en vehicles, t‘ajudem en la matriculació del teu cotxe tant si és nacional com d’importació. Matricular un vehicle estranger a Espanya implica un procés burocràtic que pot ser complexa a l’intervenir vàries administracions com Tràfic, l’Administració Local, l’Agència Tributària, estacions d’ITV etc. Els requisits per a poder matricular un cotxe estranger depenen de cada cas i els impostos i documents seran diferents segons la procedència. Nosaltres ens encarreguem de fer aquesta gestió de manera ràpida i eficaç.

Es poden obtenir plaques per circular de manera puntual fins que es formalitzi la matriculació del vehicle i en aquest cas es pot donar tant en particulars com en empresa. En el cas de cotxes antics es podrà sol·licitar una nova matrícula o una re matriculació del vehicle.

Quina documentació es necessita per a la tramitació?
 • Fitxa tècnica i permís de circulació original del país d’origen (només si és importat)
 • Fitxa tècnica espanyola original (s’obté passant la ITV del vehicle)
 • Contracte de mandat firmat per l’interessat/ Factura d’adquisició
 • Persona física: document que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol.
 • Targeta de residència, passaport i número d’identificació d’estranger en cas pertinent)
 • Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació e identitat del que firma.
 • Menors o incapacitats: dades i firma per part del pare, mare o tutor, el seu DNI i el document que acrediti el concepte per qui actuen.

Contacta amb nosaltres, t'assessorem sense compromís