Serveis

EMPRESES

FISCAL

Oferim tots els serveis comptable-fiscal relacionats amb la comptabilització dels drets i les obligacions d’una empresa. A més a més, també gestionem les obligacions fiscals que les empreses cal que presentin al llarg de l’any a les Administracions Públiques, com l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o Registre Mercantil.

 • Constitució de Societats.

La constitució d’una societat és un dels passos més importants a l’hora d’emprendre una activitat. És per això que des de Numoa Gestió ens encarreguem de l’assessorament previ i personalitzat de cadascun dels nostres clients, gestionant i tramitant la documentació i recursos durant tot el procés de constitució o creació de la seva empresa, acompanyant-lo en tot moment sobre la forma jurídic-mercantil més escaient d’acord amb les seves necessitats.

 • Assessorament i gestió fiscal per a autònoms.

El nostre servei especialitzat en l’assessorament i gestió fiscal per a autònoms, l’ajudarà analitzant quin règim tributari és més adient i avantatjós, segons les seves circumstàncies personals i empresarials.

 • Gestió d’impostos mitjançant tarifes mensuals.

Li oferim un model flexible de contractació dels nostres serveis, mitjançant una tarifa plana mensual. Podeu preguntar-nos sense compromís per a la tarifa que millor s´ajusta a les seves necessitats. 

 • Confecció i presentació de declaracions fiscals.

A Numoa Gestió posem a l’abast dels nostres clients la millor estratègia fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent. La nostra experiència l’ajudarà a reduir la càrrega impositiva.

 • Impost sobre la Renda de las Persones Físiques (IRPF) i Patrimoni (model 100 y 714) .
 • Impost sobre Societats (IS) (models 200 i 202). 
 • Pagaments fraccionats: tant per estimació directa, com per estimació objectiva (Mòduls). (Models 130/131 i 303)
 • Retencions i pagaments a compte d’impostos (Models 111, 115 i 123) 
 • Declaracions Informatives i Resums Anuals. (Models 190, 180, 193, 184, 349, 390 i 347)

 

 • Dret societari i mercantil.

Tràmits societaris: constitució, modificacions estatutàries, dissolucions i liquidacions empresarials. Contractació a l´àmbit mercantil i redacció de protocols familiars empresarials.

La constitució d’una societat és un dels passos més importants a l’hora d’emprendre una activitat. És per això que des de Numoa Gestió ens encarreguem de l’assessorament previ i personalitzat de cadascun dels nostres clients, gestionant i tramitant la documentació i recursos durant tot el procés de constitució o creació de la seva empresa, acompanyant-lo en tot moment sobre la forma jurídic-mercantil més escaient d’acord amb les seves necessitats.

EMPRESES

COMPTABLE

A Numoa Gestió estem especialitzats en la supervisió de la Comptabilitat d´empreses oferint solucions per aconseguir que la Comptabilitat sigui una eina de control mitjançant anàlisis i assessorament segons el Pla General Comptable i tenint en compte totes les implicacions fiscals.

 • Comptabilització, assessorament i seguiment de tot el cicle comptable des de l’obertura fins al tancament d’exercici.

Donem servei integral a l’empresa, sigui quina sigui la seva forma jurídica i l´activitat econòmica que es dugui a terme. 

Dediquem el temps que calgui per a elaborar un pla adaptat i personalitzat per a cadascun dels nostres clients, analitzant les seves necessitats i preocupacions. Oferim tota la nostra àmplia experiència en el sector, assessorant i gestionant  cadascuna de les obligacions en matèria comptable.

 

 • Confecció i Legalització de llibres comptables.
 • Formulació i Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Reunions Periòdiques de seguiment i planificació.
EMPRESES

LABORAL

A Numoa Gestió ens encarreguem de tota la gestió laboral incloent assessorament permanent sobre gestió laboral i Seguretat Social, elaboració de contractes de treball, altes de nous treballadors, gestió mensual de nòmines, certificats d’ IRPF i Assegurances Socials, gestió en els tràmits quotidians amb l’Administració (baixes, variacions de dades de la SS, partes d´accidents, registres de contractes) així com elaboració d´impostos trimestrals de retencions (model 111)  i resums anuals (model 190).

La gestió del personal d´una empresa està subjecte a una sèrie d´obligacions i requereix tenir actualitzada la documentació en tot moment de l´any. Simplificar aquesta gestió és possible gràcies al nostre servei d´assessoria. A Numoa Gestió t´ajudem a crear un entorn laboral perfecte dins la teva empresa.

 

 • Contractes de treball.

Estudi, assessorament i confecció dels seus contractes de treball.

 

 • Nòmines i d’ Assegurances Socials (TCs).

Gestió de nómines, assegurances socials i retencions. Assessorem i confeccionem els seus contractes laborals encarregant-nos que estigui al dia de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

 

 • Altes, baixes i variació de dades a la Seguretat Social.

Junt amb la confecció i gestió de nòmines, la tramitació d’altes i baixes de treballadors és un dels serveis més demandats. En aquest apartat incloem la previsió de despeses, contractes i assessorament integral per conèixer els costos que pot suposar una o altra política laboral relacionada amb les contractacions i modificacions de condicions laborals o acomiadaments.

 

 • Alta d’Autònoms i Empleats de la llar.
 • Pensions i prestacions de la Seguretat Social.

Assessorem i gestionem per a tu la sol·licitud de pensió i prestacions com la jubilació, invalidesa, paternitat/maternitat, etc.

 

 • Presentació Model 111 i 190 (pagament de les retencions d’ IRPF de les nòmines).
 • Partes mèdics (baixa, confirmació i alta mèdica) Tramitació dels partes d´accidents de treball.
 • Acomiadaments. Assessorament i gestió d´acomiadaments. Elaboració de liquidacions i quitances.
PARTICULARS

TRÀNSIT

Més de 50 anys al vostre servei.
Amb una atenció personalitzada i de qualitat gràcies a les nostres aliances empresarials

La nostra àmplia experiència com a gestoria especialitzada en tràmits de trànsit fa que puguis comptar amb el millor assessorament. Tramitem de manera ràpida i professional tota classe de gestions en vehicles tant d’Espanya com de l’Estranger.
Fa més de 50 anys que oferim els nostres serveis ajudant a la tramitació davant de Transit oferint sempre un servei d’atenció al client personalitzat i de qualitat.

 • QUÈ FEM PER A TÚ

  • Duplicats de permís de conducció i de circulació
  • Duplicats  de fitxes tècniques digitals
  • Canvis de nom de vehicles
  • Notificacions de venda
  • Rehabilitació i alta
  • Matriculació
  • Gestions jurídiques: Aixecament de reserva de domini | Informe del Registre de Béns Mobles | Embargaments i precintes.
PARTICULARS

SUCCESSIONS I DONACIONS

La planificació sobre què ha de passar amb el seu patrimoni i determinar com transferir el mateix a les persones que desitja, li donaran tranquil·litat i benestar.

A NumoaGestió us ajudem a aconseguir-ho i realitzem estudis successoris per a la preparació i ordenació de successions. Fiscalitat successòria. Pactes successoris i Tramitació d’herències.

PARTICULARS

DRET DE FAMÍLIA/ DRET CIVIL

Separacions, Divorcis, Custòdies, Pensions

Orientem els nostres clients en els deures i els efectes personals i patrimonials de les relacions familiars i matrimonials. Li oferim un servei integral d’assessoria Jurídica en matèria de Família: Separacions, Divorcis, Custòdia de menors, modificació de mesures, Pensions. Execució en matèria de família.

En l’àmbit del Dret Civil us assessorem en matèria d´arrendaments i reclamacions civils.

Contacta amb nosaltres, t'assessorem sense compromís